Máy làm đá vảy ( Flake Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá vảy FIM 60 S A (Air cooled)

Máy làm đá vảy ( Flake Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá vảy FIM 90 S A (Air cooled)

Máy làm đá vảy ( Flake Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá vảy FIM 95 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 18 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 20 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 24 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 28 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 33 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 42 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 46 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 65 S A (Air cooled)

Máy làm đá viên ( Cuber Ice Makers )

EVERMED – Máy làm đá viên CIM 80 S A (Air cooled)

THÙNG LẠNH ÂM SÂU DI ĐỘNG ( PORTABLE REFRIGERATORS )

EVERMED – THÙNG LẠNH ÂM SÂU DI ĐỘNG EPRF 22C P

THÙNG LẠNH ÂM SÂU DI ĐỘNG ( PORTABLE REFRIGERATORS )

EVERMED – THÙNG LẠNH ÂM SÂU DI ĐỘNG EPRF 32C P