Thiết bị thí nghiệm ngành Than, Khoáng sản, chất đốt, năng lượng

Máy nhiệt lượng (Calorimeters)

IKA – Máy nhiệt lượng C 1 Package 1/10

Máy nhiệt lượng (Calorimeters)

IKA – Máy nhiệt lượng C 1 Package 1/12

Máy nhiệt lượng (Calorimeters)

IKA – Máy nhiệt lượng C 200

Máy nhiệt lượng (Calorimeters)

IKA – Máy nhiệt lượng C 200 auto

Máy nhiệt lượng (Calorimeters)

IKA – Máy nhiệt lượng C 200 h

Máy nhiệt lượng (Calorimeters)

IKA – Máy nhiệt lượng C 200 h auto